Raspisan oglas za javno nadmetanje radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštine Apatin - Kiosk na Trgu Nikole Tesle

 Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Apatin br. 464-67//2018-III od 31.10. 2018. godine i člana 11. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama („Sl. list opštine Apatin“ br.6/2017) Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin, dana, 2.11.2018. g. objavljuje

 
O G L A S
RADI DAVANjA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANjA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA RADI POSTAVLjANjA PRIVREMENOG MONTAŽNOG OBJEKTA
 
 
ZAKUPODAVAC: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin
I PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača – zakupca dela javne površine parcele br. 2284/1 k.o. Apatin, upisane u list nepokretnosti br. 844 k.o. Apatin, Trg Nikole Tesle – ispred zgrade Bloka 3, u bruto površini od 62,05 m2, zona II, radi postavljanja privremenog montažnog objekta – kioska.
II USLOVI DAVANjA U ZAKUP
Pravo učešća povodom objavljenog oglasa imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit u visini od 100.000,00 dinara, a koja ispunjavaju uslove iz ovog oglasa.
Ponuda lica za koga se utvrdi da je već bio ili jeste zakupac građevinskog zemljišta, a koji u prethodnih pet godina nije izmirio dugovanje po osnovu zakupa, ili sa kojim je u tom roku jednostrano raskinut ugovor o zakupu, neće se razmatrati.
Pravo na zakup građevinskog zemljišta stiče lice koje ponudi najveći novčani iznos na ime mesečne zakupnine u postupku javnog nadmetanja prikupljanja pismenih ponuda.
Početni iznos (mesečna zakupnina) koji je predmet javnog nadmetanja je 2.915,73 dinara mesečno, a što je utvrđeno Rešenjem Opštinskog veća o utvrđivanju visine zakupnine građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin za 2017-u godinu br. 011-57/2017-III od 10.05.2017.godine. Ponuđeni iznos na ime mesečne zakupnine naveden u pismenoj ponudi mora biti isti ili veći od početnog iznosa , odnosno isti ili veći od 2.915,73 dinara.
Prijava na oglas mora da sadrži:
- podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje;
- punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca;
- ponuđeni iznos za sticanje prava na zakup (koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog oglasom);
- namena i veličina privemenog objekta koji će se postaviti na predmetom građevinskom zemljištu ( u skladu sa podacima iz oglasa);
- dokaz o uplati depozita u visini od 100.000,00 dinara koji se uplaćuje na račun budžeta opštine Apatin br., poziv na br. 840-773804-23, 97 (model) 71-203 sa naznakom ''depozit za javno nadmetanje“;
- za lica koja su već zakupci ili su bili zakupci u prethodnih 5 godina građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin, dokaz o izmirenju zakupnine koje izdaje Odeljenje za privredu i fanansije opštinske uprave opštine Apatin;
Prijavu sa prilozima u zatvorenoj koverti, učesnik je dužan da dostavi do 29.11.2018. god. do 14,00 č i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA''.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja i njihove prijave se odbacuju.
Uplaćeni iznos na ime depozita u visini od 100.000,00 dinara opština Apatin će naplatiti u korist budžeta opštine ukoliko:
a) najpovoljniji ponuđač u javnom nadmetanju u roku od 5 (pet) dana, od dana dostavljanja odluke Opštinskog veća, ne uplati ponuđeni najveći novčani iznos na ime mesečne zakupnine kojim je ostvario pravo na zakup građevinskog zemljišta,
b) ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja odluke Opštinskog veća ne zaključi ugovor o zakupu građevinskog zemljišta;
v) ukoliko u roku do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja odluke Opštinskog veća, a pre potpisivanja ugovora, ne uplati dve mesečne zakupnine na ime garancije za redovno plaćanje zakupnine.
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita u roku od 3 (tri) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja.Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.
Javno nadmetanje za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin, sprovešće se dana, 30.11.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat - ''Plava sala''.
Predstavnik pravnog lica dužan je da priloži punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas postaviti na oglasnoj tabli opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin i na veb stranici Opštinske uprave opštine Apatin i dnevnom listu 16.11.2018.godine.
Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne blagovremene, ispravne i potpune (uredne) prijave za učešće kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se građevinsko zemljište može dati u zakup.
Komisija za sprovođenje postupka, pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti opštine Apatin će pismenim putem obavestiti sve učesnike u postupku javnog nadmetanja o rezultatima postupka i izboru najpovoljnijeg ponuđača, uz dostavljanje fotokopije zapisnika, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja.
Prilikom zaključenja ugovora o zakupu najpovoljniji ponuđač je u obavezi da dostavi dokaz da je uplatio iznos mesečne zakupnine koji je ponudio prilikom javnog nadmetanja kao i dokaz da je uplatio iznos od dve mesečne zakupnine na ime garacnije za redovno plaćanje zakupa iste. Zakupnine se uplaćuju na račun budžeta opštine Apatin br. 840-742153843-66, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom ''zakup za građevinsko zemljište za montažni objekat-kiosk“
 
 
Komisija za sprovođenje postupka, pribavljanja, otuđenja i
davanja u zakup nepokretnosti opštine Apatin
 
 
 
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
SKUPŠTINA OPŠTINE APATIN
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u
javnoj svojini opštine Apatin
Broj: 404-417/2018-III
Dana, 2.11.2018. godine
 
 
 
 
 

Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar