lokacija: Apatin
objavljeno: 01.06.2018.

Raspisan oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin

Saopštenja

Na osnovu člana 99. stav 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS, broj 72/2009, 81/2009, 64/2010-Odluka US RS, IUz broj 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, broj IUz-233/2009, 50/2013-Odluka US RS, broj IUz-259/2009, 98/2013-Odluka US RS, broj IUz-68/2013, 132/2014 i 145/2014), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (''Službeni glasnik RS'', broj 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 i 94/2017), člana 17. stav 1. i 2. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni list opštine Apatin'' br. 6/2017) i Rešenja Opštinskog veća opštine Apatin br. 464-31/2018 od 30.05.2018. godine, Opštinsko veće opštine Apatin objavljuje

O G L A S
RADI OTUĐENjA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANjA


Prodavac: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin


I PREDMET OGLASA
Predmet javnog oglasa je otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, putem javnog nadmetanja i to:
- kat. parc. br. 669 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 165m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje gde je dozvoljena izgradnja indeksa zauzetosti maks. 40%, zelenilo min. 30%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 62.700,00 dinara;
- kat. parc. br. 670 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 165m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje gde je dozvoljena izgradnja indeksa zauzetosti maks. 40%, zelenilo min. 30%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 62.700,00 dinara;
-kat. parc. br. 671 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 165m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje gde je dozvoljena izgradnja indeksa zauzetosti maks. 40%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 62.700,00 dinara;
-kat. parc. br. 672 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 165m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje, indeksa zauzetosti maks. 40%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 62.700,00 dinara;
-kat. parc. br. 673 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 168m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje, gde je dozvoljena izgradnja indeksa zauzetosti maks. 40%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 63.840,00 dinara;

Navedene parcele se nalaze u Programu raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin koji je Skupština opštine Apatin usvojila zaključkom br. 011-92/2017-I od 22.06.2017. godine i iste se otuđuju pojedinačno i to:
-za kat. parc. br. 669 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 62.700,00 dinara;
-za kat. parc. br. 670 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 62.700,00 dinara;
-za kat. parc. br. 671 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 62.700,00 dinara;
-za kat. parc. br. 672 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 62.700,00 dinara;
-za kat. parc. br. 673 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 63.840,00 dinara.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je: ''Najviša ponuđena cena za parcelu“.
Rok za plaćanje najviše ponuđene cene od strane najpovoljnijeg ponuđača je 15 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Rok za zaključenje ugovora o otuđenju je 30 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Zemljište se otuđuje u viđenom stanju i lice koje uzima zemljište preuzima obavezu da o svom trošku izvrši eventualno potrebno komunalno opremanje istog, „čišćenje zemljišta“ i sl.

II USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja koja ispunjavaju uslove iz oglasa i uplate depozit u zavisnosti koju parcelu nameravaju da kupe i to:
- za kat. parc. br. 669 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara;
-za kat. parc. br. 670 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara;
-za kat. parc. br. 671 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara;
-za kat. parc. br. 672 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara;
-za kat. parc. br. 673 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara.

III VISINA I NAČIN POLAGANjA DEPOZITA:

Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje tj. uplati na račun Budžeta opštine Apatin - DEPOZIT br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom ''depozit za javno nadmetanje“ novčani iznos naveden u poglavlju II oglasa. Ova sredstva će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od svoje ponude pre donošenja rešenja o otuđenju ili ne plati cenu otuđenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Skupštine opštine Apatin o otuđenju građevinskog zemljišta,
b) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od zaključenja ugovora o otuđenju u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

IV DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE:
Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava tridesetog dana roka dostavlja najkasnije do 14.oo sati i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI-PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA OTUĐENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA''.
Javno nadmetanje (licitacija) za navedeno građevinsko zemljište sprovešće se dana 2.7. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat - ''Plava sala''.
Predstavnici pravnih lica dužni su da prilože punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas će se postaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin, u sredstvima lokalnog javnog infomrisanja - na veb sajtu „025 info“ i „Radio Dunava“.

V PRIJAVA KOJA SE DOSTAVLjA MORA DA SADRŽI:
- podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje;
- punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca;
-podatke o građevinskom zemljištu (parceli) za koju se podnosi prijava,
-izjava podnosioca prijave da prihvata uslove iz oglasa,
-dokaz o uplati depozita u iznosu određenom u poglavlju II ovog oglasa.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju.

Uvid u dokumentaciju:

Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje neizgrađenog građeviskog zemljišta u pogledu koga je raspisan oglas, mogu dobiti bliže informacije u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnosti, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove u Ul. Srednja br. 1, prizemlje, kancelarija br. 9 ili na tel. 025/772-122 lok. 527 od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 10.00 do 13.00 časova


Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin


Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti

u javnoj svojini opštine Apatin
Broj: 464-33/2018-III
Datum: 1.6.2018. godine
Apatin
 

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.

Povezane vesti

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su...

Crédit Agricole Srbija predstavila je savršeno udoban kredit za refinansiranje uz veoma atraktivnu fiksnu nominalnu kamatnu stopu već...

Tokom ove sedmice radnici JKP „Zelenilo“ Sombor realizuju posao orezivanja zdravih i rušenja dotrajalih stabala bođoša u Ulici...

Crveni krst Apatin će u petak, 21. septembra, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog...

U okviru redovnih poslova na održavanju puteva i ulica u Gradu Somboru, JKP „PROSTOR“ je završilo sanaciju postojećeg...

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Sombor, ove nedelje posreduje za sledeća radna mesta: U Somboru:   - ...