Raspisan oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 99. stav 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS, broj 72/2009, 81/2009, 64/2010-Odluka US RS, IUz broj 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, broj IUz-233/2009, 50/2013-Odluka US RS, broj IUz-259/2009, 98/2013-Odluka US RS, broj IUz-68/2013, 132/2014 i 145/2014), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (''Službeni glasnik RS'' br. 16/2018), člana 17. stav 1. i 2. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni list opštine Apatin'' br. 6/2017) i Rešenja Opštinskog veća opštine Apatin br.011-27/2018 od 16.04.2018. godine, Opštinsko veće opštine Apatin objavljuje

 
O G L A S
RADI OTUĐENjA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANjA
 
 
Prodavac: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin
 
I PREDMET OGLASA
Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, putem javnog nadmetanja i to:
- kat.prac. br.949 k.o. Apatin, u ul. Petefi Šandora, površine 592m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 844 k.o. Apatin;
Navedena parcela se nalazi u Programu raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2018. godinu, koji je Skupština opštine Apatin usvojila zaključkom br. 011-16/208-I od 03.04.2018. godine.
Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Filijala Apatin je utvrdila početni iznos tržišne cene za otuđenje građevinskog zemljišta predmetne katastarske parcele br. 949 k.o. Apatin početna vrednost otuđenja je 355.200,00 dinara;
 
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je: ''Najviša ponuđena cena za parcelu“.
Rok za plaćanje najviše ponuđene cene od strane najpovoljnijeg ponuđača je 15 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Rok za zaključenje ugovora o otuđenju je 30 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Zemljište se otuđuje u viđenom stanju i lice koje uzima zemljište preuzima obavezu da o svom trošku izvrši eventualno potrebno komunalno opremanje istog, „čišćenje zemljišta“ i sl.
 
II USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja koja ispunjavaju uslove iz oglasa i uplate depozit za kat.prac. br. 949 k.o. Apatin u visini od 177.600,00 dinara;
 
III VISINA I NAČIN POLAGANjA DEPOZITA:
Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje tj. uplati na račun Budžeta opštine Apatin - DEPOZIT br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom ''depozit za javno nadmetanje“ novčani iznos naveden u poglavlju II oglasa. Ova sredstva će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od svoje ponude pre donošenja rešenja o otuđenju ili ne plati cenu otuđenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Skupštine opštine Apatin o otuđenju građevinskog zemljišta,
b) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od zaključenja ugovora o otuđenju u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.
 
IV DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE:
Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava tridesetog dana roka dostavlja najkasnije do 14.oo sati i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI-PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA OTUĐENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA''.
Javno nadmetanje (licitacija) za navedeno građevinsko zemljište sprovešće se dana 5.11.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat - ''Plava sala''.
Predstavnici pravnih lica dužni su da prilože punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas će se postaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin, u sredstvima lokalnog javnog infomrisanja - na veb sajtu „025 info“ i „Radio Dunava“.
 
V PRIJAVA KOJA SE DOSTAVLjA MORA DA SADRŽI:
- podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje;
 punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca;
 podatke o građevinskom zemljištu (parceli) za koju se podnosi prijava,
 izjava podnosioca prijave da prihvata uslove iz oglasa,
 dokaz o uplati depozita u iznosu određenom u poglavlju II ovog oglasa.
 
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju.
 
Uvid u dokumentaciju:
Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje neizgrađenog građeviskog zemljišta u pogledu koga je raspisan oglas, mogu dobiti bliže informacije u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnosti, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove u Ul. Srednja br. 1, prizemlje, kancelarija br. 9 ili na tel. 025/772-122 lok. 527 od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 10.00 do 13.00 časova
 
 
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin
 
 
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE APATIN
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u
javnoj svojini opštine Apatin
Broj: 40-65/2018-III
Dana: 21.9.2018. godine
A P A T I N
 
 

Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar