Raspisan oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin

Na osnovu člana 99. stav 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS, broj 72/2009, 81/2009, 64/2010-Odluka US RS, IUz broj 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, broj IUz-233/2009, 50/2013-Odluka US RS, broj IUz-259/2009, 98/2013-Odluka US RS, broj IUz-68/2013, 132/2014 i 145/2014), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (''Službeni glasnik RS'', broj 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 i 94/2017), člana 17. stav 1. i 2. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni list opštine Apatin'' br. 6/2017) i Rešenja Opštinskog veća opštine Apatin br. 464-31/2018 od 30.05.2018. godine, Opštinsko veće opštine Apatin objavljuje

O G L A S
RADI OTUĐENjA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANjA


Prodavac: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin


I PREDMET OGLASA
Predmet javnog oglasa je otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, putem javnog nadmetanja i to:
- kat. parc. br. 669 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 165m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje gde je dozvoljena izgradnja indeksa zauzetosti maks. 40%, zelenilo min. 30%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 62.700,00 dinara;
- kat. parc. br. 670 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 165m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje gde je dozvoljena izgradnja indeksa zauzetosti maks. 40%, zelenilo min. 30%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 62.700,00 dinara;
-kat. parc. br. 671 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 165m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje gde je dozvoljena izgradnja indeksa zauzetosti maks. 40%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 62.700,00 dinara;
-kat. parc. br. 672 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 165m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje, indeksa zauzetosti maks. 40%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 62.700,00 dinara;
-kat. parc. br. 673 k.o. Prigrevica, Ul. Stojana Matića, površine 168m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 658 k.o. Prigrevica, koja se nalazi u urbanističkom bloku namenjenom za porodično stanovanje, gde je dozvoljena izgradnja indeksa zauzetosti maks. 40%, spratnost objekta P+1+PK, po početnoj vrednost otuđenja od 63.840,00 dinara;

Navedene parcele se nalaze u Programu raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin koji je Skupština opštine Apatin usvojila zaključkom br. 011-92/2017-I od 22.06.2017. godine i iste se otuđuju pojedinačno i to:
-za kat. parc. br. 669 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 62.700,00 dinara;
-za kat. parc. br. 670 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 62.700,00 dinara;
-za kat. parc. br. 671 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 62.700,00 dinara;
-za kat. parc. br. 672 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 62.700,00 dinara;
-za kat. parc. br. 673 k.o. Prigrevica, početna vrednost otuđenja je 63.840,00 dinara.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je: ''Najviša ponuđena cena za parcelu“.
Rok za plaćanje najviše ponuđene cene od strane najpovoljnijeg ponuđača je 15 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Rok za zaključenje ugovora o otuđenju je 30 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Zemljište se otuđuje u viđenom stanju i lice koje uzima zemljište preuzima obavezu da o svom trošku izvrši eventualno potrebno komunalno opremanje istog, „čišćenje zemljišta“ i sl.

II USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja koja ispunjavaju uslove iz oglasa i uplate depozit u zavisnosti koju parcelu nameravaju da kupe i to:
- za kat. parc. br. 669 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara;
-za kat. parc. br. 670 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara;
-za kat. parc. br. 671 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara;
-za kat. parc. br. 672 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara;
-za kat. parc. br. 673 k.o. Prigrevica u visini od 50.000,00 dinara.

III VISINA I NAČIN POLAGANjA DEPOZITA:

Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje tj. uplati na račun Budžeta opštine Apatin - DEPOZIT br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom ''depozit za javno nadmetanje“ novčani iznos naveden u poglavlju II oglasa. Ova sredstva će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od svoje ponude pre donošenja rešenja o otuđenju ili ne plati cenu otuđenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Skupštine opštine Apatin o otuđenju građevinskog zemljišta,
b) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od zaključenja ugovora o otuđenju u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

IV DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE:
Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava tridesetog dana roka dostavlja najkasnije do 14.oo sati i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI-PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA OTUĐENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA''.
Javno nadmetanje (licitacija) za navedeno građevinsko zemljište sprovešće se dana 2.7. 2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat - ''Plava sala''.
Predstavnici pravnih lica dužni su da prilože punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas će se postaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin, u sredstvima lokalnog javnog infomrisanja - na veb sajtu „025 info“ i „Radio Dunava“.

V PRIJAVA KOJA SE DOSTAVLjA MORA DA SADRŽI:
- podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje;
- punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca;
-podatke o građevinskom zemljištu (parceli) za koju se podnosi prijava,
-izjava podnosioca prijave da prihvata uslove iz oglasa,
-dokaz o uplati depozita u iznosu određenom u poglavlju II ovog oglasa.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju.

Uvid u dokumentaciju:

Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje neizgrađenog građeviskog zemljišta u pogledu koga je raspisan oglas, mogu dobiti bliže informacije u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnosti, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove u Ul. Srednja br. 1, prizemlje, kancelarija br. 9 ili na tel. 025/772-122 lok. 527 od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 10.00 do 13.00 časova


Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin


Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti

u javnoj svojini opštine Apatin
Broj: 464-33/2018-III
Datum: 1.6.2018. godine
Apatin
 


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar