lokacija: Apatin
objavljeno: 04.10.2018.

Raspisan oglas radi davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Apatin

Saopštenja
Na osnovu člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (''Službeni glasnik RS'', br. 16/2018) člana 11. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija („Sl. list opštine Apatin“ br. 6/2017 i 8/2017) i Odluke Opštinskog veća opštine Apatin br. 011-59/2018-III od 1.10.2018. godine, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin objavljuje
 
 
OGLAS
RADI DAVANjA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANjA
 
 
Zakupodavac: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin
 
 
I PREDMET DAVANjA U ZAKUP
 
Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača – zakupca radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin, i to: poslovnog prostora koji se nalazi u II zoni, u Ul. Dimitrija Tucovića br. 89, u Apatinu, parc. br.2095, upisan u list nepokretnosti br. 6706 k.o. Apatin, površine 28 m2.
Početna cena:
-početna cena mesečnog zakupa koja je predmet nadmetanja je 3.965,00 dinara.
 

II USLOVI DAVANjA U ZAKUP
 
Predmetni poslovni prostor će se dati u zakup ponuđaču koji ponudi najveći novčani iznos, a koji će predstavljati mesečnu zakupninu.
Usklađivanje visine mesečne zakupnine vršiće se jedanput godišnje u skladu sa rastom cena na malo, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.
Predmetni poslovni prostor se izdaje za pružanje trgovinske, ugostiteljske, zanatske i sl. uslužne i poslovne delatnosti, u viđenom stanju, na određeno vreme, na period do 5 (pet) godina.
 
III USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit u visini od 100.000,00 dinara i koja ispunjavaju uslove iz oglasa, osim lica koja su u prethodnom periodu imala ili imaju status zakupca na poslovnom prostoru, a koja nisu izmirila dugovanje proistekla korišćenjem poslovne prostorije(troškove električne energije, grejanja, komunalnih usluga i sl.), kao i lica koja su u sporu sa opštinom Apatin u pogledu stvarnih i obligacionih prava na poslovnoj prostoriji.
 
Visina i način polaganja depozita:
 
- Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje na račun Budžeta opštine Apatin –Depozit, iznos od 100.000,00 dinara (račun zakupodavca br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom, ''za javno nadmetanje za poslovni prostor'').
Ovaj iznos će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odbije da potpiše ugovor sa opštinom Apatin u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o dodeli poslovnog objekta u zakup,
b) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju prilikom zaključenja ugovora ne dostavi dokaz da je uplatio iznos mesečne zakupnine koji je ponudio prilikom javnog nadmetanja, i
v) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju prilikom zaključenja ugovora ne priloži dokaz da je uplatio četiri mesečne zakupnine (dve mesečne zakupnine kao garanciju da će redovno plaćati zakupninu i dve mesečne zakupnine kao garanciju da će plaćati troškove električne energije, komunalnih usluga i drugih troškova za vreme korišćenja poslovne prostorije).
 
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju izvršiće se povraćaj depozita u roku od 3 (tri) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.
 
Dostavljanje prijava za učešće:
 
- Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava osmog dana roka dostavlja najkasnije do 14.00č i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE''.
Na koverti treba da stoje osnovni podaci o podnosiocu.
 
Prijava koja se dostavlja mora da sadrži:
 
-za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopija lične karte, adresa, kontakt telefon i potpis fizičkog lica,
- za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, JMBG, fotokopija lične karte, adresa prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje,
-za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje,
- punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,
- naznaku poslovne prostorije za koju se podnosi prijava,
- ponuđeni iznos za sticanje prava na zakup (koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog oglasom)
- delatnosti koje se mogu obavljati u poslovnoj prostoriji (trgovinske, ugostiteljske, zanatske i sl. uslužne i poslovne delatnosti)
- dokaz o uplati depozita u visini od 100.000,00 dionara
- dokaz o izmirenju zakupnine i svih pripadajućih troškova za one podnosioce prijave koji su u ranijem periodu bili zakupci poslovne prostorije u javnoj svojini opštine Apatin.
 
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune (neuredne) prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju.
 
Uvid u dokumentaciju:
 
Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za poslovne prostore u pogledu kojih je raspisan oglas, mogu dobiti na uvid raspoloživu dokumentaciju (dobiti informacije) u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnosti, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove ili na tel. 025/772-122 lok. 527 (kontakt osoba: Drča Veselin) u periodu od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 10.00 do 14.00 časova
 
Razgledanje poslovnih prostorija koje se daju u zakup:
 
Poslovna prostorija koja se daju u zakup može se razgledatu u periodu od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 08.00 do 10.00 časova.
Javno nadmetanje za navedenu poslovnu prostoriju sprovešće se dana 5.11.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat- ''Plava sala''.
Predstavnici pravnih lica dužni su da prilože punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas postaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin i na web stranici opštine Apati http://www.soapatin.org/oglasi, u glasilu 025 info, „Radio Dunava“ i listu „Novi glas komune“.
 
Komisija za sprovođenje postupka, pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti opštine Apatin će pismenim putem obavestiti učesnike u postupku javnog nadmetanja o rezultatima postupka i izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja.
 
Prilikom zaključenja ugovora o zakupu najpovoljniji ponuđač je u obavezi da dostavi dokaz da je uplatio iznos mesečne zakupnine koji je ponudio prilikom javnog nadmetanja i dokaz da je uplatio iznos od četiri mesečne zakupnine (dve mesečne zakupnine kao garanciju da će redovno plaćati zakupninu i dve mesečne zakupnine kao garanciju da će plaćati troškove električne energije, komunalnih usluga i drugih troškova za vreme korišćenja poslovne prostorije).
 
 
Komisija za sprovođenje postupka,
pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup
nepokretnosti opštine Apatin
 
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA APATIN
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj
svojini opštine Apatin
Broj: 40-67/2018-III
Dana: 4.10.2018. godine
APATIN
 

 

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.

Povezane vesti

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor nastavili su ovih dana, u okviru  poslova zimske službe, saniranje udarnih rupa na kolovozu, korišćenjem tzv....

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima...

Kad god su to dozvolili zimski vremenski uslovi, radnici „Zelenila“ su u prethodom periodu, u naseljenim mestima na...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je...

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru su uhapsili M. V. (1973) iz okoline Apatina, osumnjičenog za izazivanje saobraćajne nezgode u...

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor nastavili su danas poslove orezivanja drvoreda na javnim zelenim površinama u Kolutu i Bačkom...