Raspisan oglas radi davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Apatin
Na osnovu člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (''Službeni glasnik RS'', br. 16/2018) člana 11. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija („Sl. list opštine Apatin“ br. 6/2017 i 8/2017) i Odluke Opštinskog veća opštine Apatin br. 011-59/2018-III od 1.10.2018. godine, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin objavljuje
 
 
OGLAS
RADI DAVANjA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANjA
 
 
Zakupodavac: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin
 
 
I PREDMET DAVANjA U ZAKUP
 
Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača – zakupca radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin, i to: poslovnog prostora koji se nalazi u II zoni, u Ul. Dimitrija Tucovića br. 89, u Apatinu, parc. br.2095, upisan u list nepokretnosti br. 6706 k.o. Apatin, površine 28 m2.
Početna cena:
-početna cena mesečnog zakupa koja je predmet nadmetanja je 3.965,00 dinara.
 

II USLOVI DAVANjA U ZAKUP
 
Predmetni poslovni prostor će se dati u zakup ponuđaču koji ponudi najveći novčani iznos, a koji će predstavljati mesečnu zakupninu.
Usklađivanje visine mesečne zakupnine vršiće se jedanput godišnje u skladu sa rastom cena na malo, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.
Predmetni poslovni prostor se izdaje za pružanje trgovinske, ugostiteljske, zanatske i sl. uslužne i poslovne delatnosti, u viđenom stanju, na određeno vreme, na period do 5 (pet) godina.
 
III USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit u visini od 100.000,00 dinara i koja ispunjavaju uslove iz oglasa, osim lica koja su u prethodnom periodu imala ili imaju status zakupca na poslovnom prostoru, a koja nisu izmirila dugovanje proistekla korišćenjem poslovne prostorije(troškove električne energije, grejanja, komunalnih usluga i sl.), kao i lica koja su u sporu sa opštinom Apatin u pogledu stvarnih i obligacionih prava na poslovnoj prostoriji.
 
Visina i način polaganja depozita:
 
- Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje na račun Budžeta opštine Apatin –Depozit, iznos od 100.000,00 dinara (račun zakupodavca br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom, ''za javno nadmetanje za poslovni prostor'').
Ovaj iznos će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odbije da potpiše ugovor sa opštinom Apatin u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o dodeli poslovnog objekta u zakup,
b) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju prilikom zaključenja ugovora ne dostavi dokaz da je uplatio iznos mesečne zakupnine koji je ponudio prilikom javnog nadmetanja, i
v) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju prilikom zaključenja ugovora ne priloži dokaz da je uplatio četiri mesečne zakupnine (dve mesečne zakupnine kao garanciju da će redovno plaćati zakupninu i dve mesečne zakupnine kao garanciju da će plaćati troškove električne energije, komunalnih usluga i drugih troškova za vreme korišćenja poslovne prostorije).
 
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju izvršiće se povraćaj depozita u roku od 3 (tri) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.
 
Dostavljanje prijava za učešće:
 
- Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava osmog dana roka dostavlja najkasnije do 14.00č i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE''.
Na koverti treba da stoje osnovni podaci o podnosiocu.
 
Prijava koja se dostavlja mora da sadrži:
 
-za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopija lične karte, adresa, kontakt telefon i potpis fizičkog lica,
- za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, JMBG, fotokopija lične karte, adresa prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje,
-za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje,
- punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,
- naznaku poslovne prostorije za koju se podnosi prijava,
- ponuđeni iznos za sticanje prava na zakup (koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog oglasom)
- delatnosti koje se mogu obavljati u poslovnoj prostoriji (trgovinske, ugostiteljske, zanatske i sl. uslužne i poslovne delatnosti)
- dokaz o uplati depozita u visini od 100.000,00 dionara
- dokaz o izmirenju zakupnine i svih pripadajućih troškova za one podnosioce prijave koji su u ranijem periodu bili zakupci poslovne prostorije u javnoj svojini opštine Apatin.
 
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune (neuredne) prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju.
 
Uvid u dokumentaciju:
 
Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za poslovne prostore u pogledu kojih je raspisan oglas, mogu dobiti na uvid raspoloživu dokumentaciju (dobiti informacije) u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnosti, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove ili na tel. 025/772-122 lok. 527 (kontakt osoba: Drča Veselin) u periodu od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 10.00 do 14.00 časova
 
Razgledanje poslovnih prostorija koje se daju u zakup:
 
Poslovna prostorija koja se daju u zakup može se razgledatu u periodu od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 08.00 do 10.00 časova.
Javno nadmetanje za navedenu poslovnu prostoriju sprovešće se dana 5.11.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat- ''Plava sala''.
Predstavnici pravnih lica dužni su da prilože punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas postaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin i na web stranici opštine Apati http://www.soapatin.org/oglasi, u glasilu 025 info, „Radio Dunava“ i listu „Novi glas komune“.
 
Komisija za sprovođenje postupka, pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti opštine Apatin će pismenim putem obavestiti učesnike u postupku javnog nadmetanja o rezultatima postupka i izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja.
 
Prilikom zaključenja ugovora o zakupu najpovoljniji ponuđač je u obavezi da dostavi dokaz da je uplatio iznos mesečne zakupnine koji je ponudio prilikom javnog nadmetanja i dokaz da je uplatio iznos od četiri mesečne zakupnine (dve mesečne zakupnine kao garanciju da će redovno plaćati zakupninu i dve mesečne zakupnine kao garanciju da će plaćati troškove električne energije, komunalnih usluga i drugih troškova za vreme korišćenja poslovne prostorije).
 
 
Komisija za sprovođenje postupka,
pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup
nepokretnosti opštine Apatin
 
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA APATIN
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj
svojini opštine Apatin
Broj: 40-67/2018-III
Dana: 4.10.2018. godine
APATIN
 

 


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar