Objavljen oglas radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin putem prikupljanja pismenih ponuda

 O G L A S RADI DAVANjA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

 
 
ZAKUPODAVAC: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin

I PREDMET DAVANjA U ZAKUP
 
Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača – zakupca građevisnkog zemljišta, parcela br. 3119/195 k.o. Kupusina površine 21620 m2 radi postavljanja privremenih objekata namenjenih za preradu voća i povrća, i za izgradnju biogasnog postrojenja od 1MV.
Zemljište se izdaje na određeno vreme, na pet godina, uz mogućnost njegovog produženja.
 
II USLOVI DAVANjA U ZAKUP
 
Pravo na zakup zemljišta ima učesnik javnog nadmetanja koje ponudi najveći novčani iznos mesečne zakupnine u postupku javnog nadmetanja-licitacije, a ukoliko ispunjava i druge uslove oglasa.
Početni novčani iznos licitacije, odnosno mesečne zakupnine za predmetnu parcelu je 28.827,oo dinara .
Mesečna zakupnina usklađuje se jedanput godišnje u skladu sa rastom cena na malo, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.
Zakupac zemljišta ima obavezu da u roku tri meseca od dana zaključenja ugovora izradi i dostavi nadležnom organu uprave urbanistički projekat za razradu lokacije za postavljanje i izgradnju objekata namenjenih za preradu voća i povrća, i za izgradnju biogasnog postrojenja od 1MV, a u skladu sa važećim propisima.
Predmetna građevinska parcela se izdaje u zakup u viđenom stanju i zakupac preuzima obavezu da o svom trošku izvrši eventualno potrebno komunalno opremanje istog, snosi troškove za izgradnju i priključenje na komunalnu infrastrukturu poput struje, vode, kanalizacije, gasa, telefona i sl. instalacija, javnu saobraćajnicu, pripremu i „čišćenje zemljišta“ i sl.
Lice koje ponudi najveći iznos mesečne zakupnine, na ime garacnije za redovno plaćanje zakupa iste ima obavezu da uplati dve mesečne zakupnine pre zaključenja ugovora o zakupu.
 
III USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Pravo učešća u postupku povodom objavljenog oglasa imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit na račun Budžeta opštine Apatin u visini od 100.000,00 dinara ( račun zakupodavca br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom ''za javno nadmetanje za zakup građevinskog zemljišta'').
Ovaj iznos će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji ponuđač u javnom nadmetanju u roku od 5 dana, od dana dostavljanja odluke Opštinskog veća, ne uplati ponuđeni najveći novčani iznos na ime mesečne zakupnine kojim je ostvario pravo na zakup građevinskog zemljišta,
b) ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana ne zaključi ugovor o zakupu građevinskog zemljišta;
v) ukoliko u roku do 15 dana, a pre potpisivanja ugovora, ne uplati dve mesečne zakupnine na ime garancije za redovno plaćanje zakupnine;
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju izvrši će se povraćaj depozita u roku od 3 (tri) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.
Ponuda, odnosno prijava ponuđača za koga se utvrdi da je već bio ili jeste zakupac građevinskog zemljišta, a koji u prethodnih pet godina nije izmirio dugovanje po osnovu zakupa, ili sa kojim je u tom roku jednostrano raskinut ugovor o zakupu, neće se razmatrati.
 
Dostavljanje prijava za učešće:
Prijavu sa prilozima u zatvorenoj koverti, učesnik je dužan da dostavi u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava petnaestog dana roka dostavlja najkasnije do 14,00 č i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA''.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, i njihove prijave se odbacuju.
 
 
Prijava koja se dostavlja mora da sadrži:
- podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje,
- punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca,
- ponuđeni iznos za sticanje prava na zakup-mesečna zakupnina (koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog oglasom),
- kratak tehnički opis objekata, namena i veličina privemenih objekata koji će se postaviti na predmetom građevinskom zemljištu ( u skladu sa podacima iz oglasa),
- dokaz o uplati depozita u visini od 100.000,00 dinara sa navođenjem broja svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita,
 
 
IV TERMIN I MESTO OTVARANjA PISMENIH PONUDA:
 
Javno nadmetanje - OTVARANjE PISMENIH PONUDA za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin, sprovešće se dana 1.8.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat - ''Plava sala''.
Predstavnik pravnog lica dužan je da priloži punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne blagovremene, ispravne i potpune (uredne) pismene prijave-ponude
Komisija za sprovođenje postupka, pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti opštine Apatin će pismenim putem obavestiti sve učesnike u postupku javnog nadmetanja o rezultatima postupka i izboru najpovoljnijeg ponuđača, uz dostavljanje fotokopije zapisnika, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja-otvaranja pismenih ponuda.
Prilikom zaključenja ugovora o zakupu najpovoljniji ponuđač je u obavezi da dostavi dokaz da je uplatio iznos mesečne zakupnine koji je ponudio prilikom javnog nadmetanja i dokaz da je uplatio iznos od dve mesečne zakupnine.
 
Oglas postaviti na oglasnoj tabli opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin, na sajtu opštinske uprave i internet oglasnom prostoru lokalnih sredstava informisanja 025 info i radio Dunav .
 
 
PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Milan Škrbić
 
 
 
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA APATIN
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj
svojini opštine Apatin
Broj: 40-55/2018-III
Dana: 16.7.2018. godine
APATIN
 
 
OGLAS OBJAVLjEN 16.7.2018.
POSLEDNjI DAN ROKA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA 31.7.2018. do 14,00 časova
JAVNO NADMETANjE 1.8.2018. u 12,00 časova
 

Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar