Svilojevo: Oglas za korišćenje pašnjaka radi izgradnje ribnjaka

 Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Apatin br. 011-43/2018 od 09.07. 2018. godine i člana 9 . Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka („Sl. Glasnik RS“ br. 66/2018), Mesna Zajednica Svilojevo dana, 10.09.2018. godine objavljuje

 
O G L A S
ZA DAVANjE NA KORIŠĆENjE PAŠNjAKA RADI
IZGRADNjE RIBNjAKA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA
 
 
DAVALAC ZEMLjIŠTA NA KORIŠĆENjE: Mesna Zajednica Svilojevo, ul. Željeznička br. 21, 25265 Svilojevo

I PREDMET DODELE 
 
Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača za ostvarivanje prava korišćenja na pašnjacima 4 klase i to parcele br. 1385/1 površine 34229 m2 i parcele br. 1385/2 površine 208654m2 , sve k.o. Svilojevo , a radi izgradnje ribnjaka. 
Zemljište se izdaje na određeno vreme, na četrdeset godina. 
 
II USLOVI DODELE ZEMLjIŠTA RADI IZGRADNjE RIBNjAKA 
 
Pravo na ostvarivanje prava korišćenja zemljišta na 40 godina ima učesnik javnog nadmetanja koje ponudi najveći novčani iznos na mesečnom nivou na ime naknade za korišćenje predmetnog zemljišta u postupku javnog nadmetanja, a ukoliko ispunjava i druge uslove oglasa. 
Početni novčani iznos na ime mesečne naknade za predmetne parcele je 15.000,oo dinara. 
Ponuđena mesečna naknada usklađuje se jedanput godišnje u skladu sa rastom cena na malo, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.
Lice koje ostvari pravo korišćenja na predmetnom zemljištu ima obavezu da u roku tri meseca od dana zaključenja ugovora o korišćenju izradi i dostavi nadležnom organu uprave urbanistički projekat za razradu lokacije za izgradnju ribnjaka, a u skladu sa važećim propisima.
Predmetne parcele, odnosno pašnjaci daju se na korišćenje na 40 godina u viđenom stanju i lice koje ostvari pravo na to ima obavezu da o svom trošku izvrši eventualno potrebno komunalno opremanje , snosi troškove za izgradnju i priključenje na komunalnu infrastrukturu poput struje, vode, kanalizacije, gasa, telefona i sl. instalacija, javnu saobraćajnicu, pripremu i „čišćenje zemljišta“ i sl. 
Lice koje ponudi najveći iznos mesečne naknade, na ime garancije za redovno plaćanje iste ima obavezu da uplati dve mesečne neknade pre zaključenja ugovora o dodeli zemljišta .

III USLOVI PRIJAVLjIVANjA
 
Pravo učešća u postupku povodom objavljenog oglasa imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit na račun Budžeta opštine Apatin u visini od 100.000,00 dinara ( račun zakupodavca br. 840-773804-23 ''za javno nadmetanje za zemljište''). 
Ovaj iznos će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji ponuđač u javnom nadmetanju u roku od 5 dana, od dana dostavljanja odluke Opštinskog veća, ne uplati ponuđeni najveći novčani iznos na ime mesečne naknade kojim je ostvario pravo na korišćenje zemljišta,
b) ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana ne zaključi ugovor o pravu korišćenja zemljišta; 
v) ukoliko u roku do 15 dana, a pre potpisivanja ugovora, ne uplati dve mesečne naknade na ime garancije za redovno plaćanje naknade;
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju izvrši će se povraćaj depozita u roku od 3 (tri) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.
 
Dostavljanje prijava za učešće:
 
Prijavu sa prilozima u zatvorenoj koverti, učesnik je dužan da dostavi u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava petnaestog dana roka dostavlja najkasnije do 14,00č i to na adresu: Mesna Zajednica Svilojevo, ul. Željeznička br. 21, post.br. 25265 Svilojevo, sa naznakom: ''NE OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA ZEMLjIŠTE''.

Prijava koja se dostavlja mora da sadrži:
 
- podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje, 
- punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca,
- ponuđeni iznos za sticanje prava za korišćenje zemljišta-mesečna naknada (koja ne može biti niži od početnog iznosa određenog oglasom),
- kratak tehnički opis ribnjaka koji će se izgraditi na predmetom zemljištu ( u skladu sa podacima iz oglasa),
- dokaz o uplati depozita u visini od 100.000,00 dinara sa navođenjem broja svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, 
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, i njihove prijave se odbacuju. 
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja i njihove prijave se odbacuju. 
 
IV. TERMIN I MESTO OTVARANjA PISMENIH PONUDA:
 
Javno nadmetanje-OTVARANjE PISMENIH PONUDA sprovešće se dana 26.09.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi Mesna Zajednica Svilojevo, ul. Željeznička br. 21.
Predstavnik pravnog lica dužan je da priloži punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom. 
Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne blagovremene, ispravne i potpune (uredne) pismene prijave-ponude
Mesna zajednica Svilojevo će pismenim putem obavestiti sve učesnike u postupku javnog nadmetanja o rezultatima postupka i izboru najpovoljnijeg ponuđača, uz dostavljanje fotokopije zapisnika, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja-otvaranja pismenih ponuda.
Oglas postaviti na oglasnoj tabli opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin, na sajtu opštinske uprave i internet oglasnom prostoru lokalnih sredstava informisanja 025 info i radio Dunav. 
 
Predsednik Mesne Zajednice Svilojevo
 
Marijana Karan sr.

Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar