Konkurs za prijem dece u predškolsku ustanovu ,,Poletarac“ Odžaci za radnu 2020/2021. godinu

Na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa Predškolske ustanove ”Poletarac” Odžaci del.br. V-52/2020 od 06.05.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA ,,POLETARAC“ ODŽACI OBJAVLJUJE

K o n k u r s za prijem dece u predškolsku ustanovu ,,Poletarac“odžaci za radnu 2020/2021. godinu

I Konkurs traje od 11.05.-05.06.2020.godine.

II Uslov za upis je da dete na dan 01.09.2020. ima navršenih godinu dana. Deca koja na dan 01.09.2020. neće imati navršenih godinu dana, mogu se prijaviti na konkurs, s tim što neće ulaziti u sistem bodovanja, već se upisivati u Ustanovu u slučaju postojanja slobodnih mesta po navršenom konkursu odnosno po upražnjenju mesta tokom radne godine. Prvenstvo pri upisu će imati dete koje pre navrši godinu dana, a ukoliko u istom mesecu dvoje ili više dece navršava godinu dana, komisija će pored datuma rođenja uzimati u obzir i kriterijume iz tačke 6. 7. I 8. ovog konkursa.

III U Predškolsku ustanovu „Poletarac“ Odžaci (u daljem tekstu: Predškolska ustanova) primaju se: – na celodnevni boravak deca od 12 meseci do 6,5 godina, – na poludnevni boravak (pripremno predškolski program) deca od 5,5 do 6,5 godina – na poludnevni boravak deca od 3 do 5,5 godina.

IV Predškolska ustanova raspisuje Konkurs prema svojim mogućnostima,u skladu sa Zakonom. Postupak upisa dece sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor.

V Prijem dece u objekte Predškolske ustanove vrši se po prioritetu bez bodovanja ili putem bodovanja i rangiranja. Rangiranje podrazumeva primenu kriterijuma i uslova iz Konkursa, označavanje primljene i odbijene dece,uz naznačeni broj bodova.

VI Prvenstvo pri upisu dece na slobodna mesta u Predškolskoj ustanovi, imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa, prema sledećim kriterijumima: deca žrtve nasilja u porodici; deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja; deca samohranih roditelja; deca iz socijalno nestimulativnih sredina; deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju; deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju; deca teško obolelih roditelja; deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica; deca predložena od strane Centra za socijalni rad i deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj.

VII U Predškolsku ustanovu upisuju se obavezno sva deca u godini pred polazak u školu (pripremni predškolski program). U poludnevni boravak – deca od 3-5,5 godina upisuju se primenom kriterijuma prvenstva rođenja i uz poštovanje kriterijuma iz tačke VI konkursa. Deca se upisuju u celodnevni boravak u Predškolsku ustanovu po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način: Zaposlenost roditelja odnosno drugih zakonskih zastupnika: – oba roditelja zaposlena/redovni studenti- 40 bodova – jedan roditelj zaposlen/redovni student- 20 bodova; deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici -30 bodova; deca čija su braća ili sestre upisani u Predškolsku ustanovu ili dvoje ili više dece iz iste porodice učestvuje na Konkursu -10 bodova; dužina čekanja: – deca koja po konkursu iz prethodne godine nisu bila primljena, odnosno koja se nalaze na listi čekanja-20 bodova – deca koja su se prijavljivala naknadno, posle konkursa a nisu primljena-10 bodova ostala deca-5 bodova.

VIII U slučaju kada dvoje ili više dece imaju isti broj bodova, prioritet pri prijemu utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma, po sledećem redosledu: deca zaposlenih u Predškolskoj ustanovi; veći broj dece u porodici; manji broj odraslih osoba u zajedničkom domaćinstvu; prosek plate roditelja/zakonskog zastupnika, gde prednost ima dete čiji roditelji imaju niži prosek plate. Od roditelja/staratelja će se naknadno tražiti dopuna dokumentacije (izvodi iz MKR za svu decu u porodici; potvrda o proseku plate)

IX Prijave na Konkurs mogu da se podnesu elektronskim putem ili lično. Elektronska prijava se vrši u periodu od 11.05. do 05.06.2020. preko portala E-UPRAVA.Nakon podnošenja zahteva elektronskim putem ustanova dodeljuje delovodni broj zahtevu i obaveštava podnosioca zahteva preko Portala o daljim koracima. Za decu iz osetljivih društvenih grupa navedenih u tački VI konkursa potrebno je dodatnu dokumentaciju dostaviti skenirano putem mejla [email protected] ili lično do kraja trajanja konkursa. Lične prijave se vrše u periodu od 18.05. do 05.06.2020.godine. U objektu ”Poletarac” u Odžacima, Ž.Zrenjanina bb, od 11 do 13 časova u svim ostalim izdvojenim objektima Predškolske ustanove ,,Poletarac“ (osim u objektu ,,Bajka“ i ”Park”) u vremenu od 10 do 13 časova. Ukoliko roditelji/zakonski zastupnici ne mogu da podnesu prijavu preko Portala, ni lično, mogu poslati popunjeni zahtev i dodatnu dokumentaciju putem mejla [email protected] Zahtev se može preuzeti sa Portala ili sa sajta Ustanove. Prijavu na Konkurs je potrebno potvrditi i za decu koja se nalaze na listi čekanja. Uz prijavu na Konkurs prilažu se sledeći odgovarajući dokumenti: Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija); 2.Potvrda Doma zdravlja o zdravstvenom pregledu deteta sa podatkom i o vakcinalnom statusu deteta (samo za poludnevni boravak); Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu; Rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na materijalno obezbeđenje; Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u Predškolsku ustanovu; Rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi) i odgovarajući dokaz da je roditelj raseljeno ili prognano lice; Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja; Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta u porodici ili roditelja, odnosno staratelja; Odgovarajući dokaz lekara da je dete sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili da mu je preporučen boravak u predškolsku ustanovu; Potvrda za roditelje da su zaposleni, potvrda da obavljaju samostalnu delatnost, potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu kao i potvrda za roditelje koji su redovni studenti; Za decu koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici –izvod iz MKR (fotokopija), potvrda o prebivalištu za svu decu i fotokopija lične karte podnosioca zahteva. Na zahtev podnosioca prijave, Izvod iz MKR će pribaviti ustanova po službenoj dužnosti. Komisija će prilikom upisa razmatrati i bodovati samo dokumentaciju koja je blagovremena i potpuna. Prilikom prijave na konkurs, svaka prijava biće zavedena pod šifrom koja se dostavlja i podnosiocu prijave i na taj način i biti istaknuta na rang listi. Bodovanje će vršiti Komisija za upis (udaljem tekstu: Komisija) koju odredi direktor Rešenjem.

X Nakon razmatranja prijava, Komisija, sačinjava listu primljene i odbijene dece i ističe je na oglasnoj tabli u objektu „Poletarac“ u ulici Ž.Zrenjanina bb u Odžacima kao i na zvaničnom sajtu Predškolske ustanove. Liste će biti istaknute najkasnije do 15.7.2020.godine.

XI Ako podnosilac zahteva nije zadovoljan načinom bodovanja, podnosi pisani prigovor Konkursnoj komisiji najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste. Radna grupa konkursne komisije koja odlučuje o prigovorima je dužna da pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

XII Roditelj koji upisuje dete u Predškolsku ustanovu dužan je da za dete primljeno po Konkursu,na prvom roditeljskom sastanku u novoj radnoj godini, potpiše Ugovor sa Predškolskom ustanovom. Ukoliko roditelj, bez opravdanog razloga, ne potpiše navedeni Ugovor, smatraće se da je odustao od prijema i upisa deteta u Predškolsku ustanovu. XIII Pre otpočinjanja boravka roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik je dužan da priloži popunjen uput za Predškolsku ustanovu od strane izabranog lekara kod nadležnog Doma zdravlja. U predškolsku ustanovu može da boravi samo dete koje ima uredan imunizacioni/vakcinalni status (što se potvrđuje potvrdom o zdravstvenom pregledu deteta) osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije. Za sve dodatne informacije i podršku prilikom podnošenja zahteva obratite se na jedan od brojeva telefona: 064/8037752; 064/8037721


Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar