lokacija: Apatin
objavljeno: 02.11.2018.

Raspisan oglas za javno nadmetanje radi davanja u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštine Apatin - Kiosk na Trgu Nikole Tesle

Saopštenja

 Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Apatin br. 464-67//2018-III od 31.10. 2018. godine i člana 11. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama („Sl. list opštine Apatin“ br.6/2017) Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin, dana, 2.11.2018. g. objavljuje

 
O G L A S
RADI DAVANjA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANjA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA RADI POSTAVLjANjA PRIVREMENOG MONTAŽNOG OBJEKTA
 
 
ZAKUPODAVAC: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin
I PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača – zakupca dela javne površine parcele br. 2284/1 k.o. Apatin, upisane u list nepokretnosti br. 844 k.o. Apatin, Trg Nikole Tesle – ispred zgrade Bloka 3, u bruto površini od 62,05 m2, zona II, radi postavljanja privremenog montažnog objekta – kioska.
II USLOVI DAVANjA U ZAKUP
Pravo učešća povodom objavljenog oglasa imaju sva fizička i pravna lica koja uplate depozit u visini od 100.000,00 dinara, a koja ispunjavaju uslove iz ovog oglasa.
Ponuda lica za koga se utvrdi da je već bio ili jeste zakupac građevinskog zemljišta, a koji u prethodnih pet godina nije izmirio dugovanje po osnovu zakupa, ili sa kojim je u tom roku jednostrano raskinut ugovor o zakupu, neće se razmatrati.
Pravo na zakup građevinskog zemljišta stiče lice koje ponudi najveći novčani iznos na ime mesečne zakupnine u postupku javnog nadmetanja prikupljanja pismenih ponuda.
Početni iznos (mesečna zakupnina) koji je predmet javnog nadmetanja je 2.915,73 dinara mesečno, a što je utvrđeno Rešenjem Opštinskog veća o utvrđivanju visine zakupnine građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin za 2017-u godinu br. 011-57/2017-III od 10.05.2017.godine. Ponuđeni iznos na ime mesečne zakupnine naveden u pismenoj ponudi mora biti isti ili veći od početnog iznosa , odnosno isti ili veći od 2.915,73 dinara.
Prijava na oglas mora da sadrži:
- podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje;
- punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca;
- ponuđeni iznos za sticanje prava na zakup (koji ne može biti niži od početnog iznosa određenog oglasom);
- namena i veličina privemenog objekta koji će se postaviti na predmetom građevinskom zemljištu ( u skladu sa podacima iz oglasa);
- dokaz o uplati depozita u visini od 100.000,00 dinara koji se uplaćuje na račun budžeta opštine Apatin br., poziv na br. 840-773804-23, 97 (model) 71-203 sa naznakom ''depozit za javno nadmetanje“;
- za lica koja su već zakupci ili su bili zakupci u prethodnih 5 godina građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin, dokaz o izmirenju zakupnine koje izdaje Odeljenje za privredu i fanansije opštinske uprave opštine Apatin;
Prijavu sa prilozima u zatvorenoj koverti, učesnik je dužan da dostavi do 29.11.2018. god. do 14,00 č i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI - PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA''.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja i njihove prijave se odbacuju.
Uplaćeni iznos na ime depozita u visini od 100.000,00 dinara opština Apatin će naplatiti u korist budžeta opštine ukoliko:
a) najpovoljniji ponuđač u javnom nadmetanju u roku od 5 (pet) dana, od dana dostavljanja odluke Opštinskog veća, ne uplati ponuđeni najveći novčani iznos na ime mesečne zakupnine kojim je ostvario pravo na zakup građevinskog zemljišta,
b) ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja odluke Opštinskog veća ne zaključi ugovor o zakupu građevinskog zemljišta;
v) ukoliko u roku do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja odluke Opštinskog veća, a pre potpisivanja ugovora, ne uplati dve mesečne zakupnine na ime garancije za redovno plaćanje zakupnine.
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita u roku od 3 (tri) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja.Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.
Javno nadmetanje za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin, sprovešće se dana, 30.11.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat - ''Plava sala''.
Predstavnik pravnog lica dužan je da priloži punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas postaviti na oglasnoj tabli opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin i na veb stranici Opštinske uprave opštine Apatin i dnevnom listu 16.11.2018.godine.
Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne blagovremene, ispravne i potpune (uredne) prijave za učešće kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se građevinsko zemljište može dati u zakup.
Komisija za sprovođenje postupka, pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti opštine Apatin će pismenim putem obavestiti sve učesnike u postupku javnog nadmetanja o rezultatima postupka i izboru najpovoljnijeg ponuđača, uz dostavljanje fotokopije zapisnika, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja.
Prilikom zaključenja ugovora o zakupu najpovoljniji ponuđač je u obavezi da dostavi dokaz da je uplatio iznos mesečne zakupnine koji je ponudio prilikom javnog nadmetanja kao i dokaz da je uplatio iznos od dve mesečne zakupnine na ime garacnije za redovno plaćanje zakupa iste. Zakupnine se uplaćuju na račun budžeta opštine Apatin br. 840-742153843-66, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom ''zakup za građevinsko zemljište za montažni objekat-kiosk“
 
 
Komisija za sprovođenje postupka, pribavljanja, otuđenja i
davanja u zakup nepokretnosti opštine Apatin
 
 
 
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
SKUPŠTINA OPŠTINE APATIN
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u
javnoj svojini opštine Apatin
Broj: 404-417/2018-III
Dana, 2.11.2018. godine
 
 
 
 
 

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.

Povezane vesti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su Z. J. (1971) iz okoline Šapca, zbog postojanja osnova sumnje...

Radnici „Zelenila“ juče su nastavili sa uređenjem prostora oko nedavno izgrađene kružne saobraćajnice na ukrštanju Ulice Filipa Kljajića,...

Policijska uprava u Somboru izdala je saopštenje o lišavanju slobode lica iz okoline Kule zbog zbog postojanja osnova...

U akciji Prirodno je da brinemo Crédit Agricole Srbija zasadila je 2.500 sadnica kedra na površini od jednog...

Javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Кula, u trajanju od 15 (petnaest) dana,  započela je 15. marta 2019....

Novi PerSu market svečano je otvoren u subotu 16. marta, u Svilojevu, na adresi Glavna 30. Na dan otvaranja,...