lokacija: Apatin
objavljeno: 24.09.2018.

Raspisan oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Apatin putem javnog nadmetanja

Saopštenja

Na osnovu člana 99. stav 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS, broj 72/2009, 81/2009, 64/2010-Odluka US RS, IUz broj 74/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US RS, broj IUz-233/2009, 50/2013-Odluka US RS, broj IUz-259/2009, 98/2013-Odluka US RS, broj IUz-68/2013, 132/2014 i 145/2014), člana 19. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (''Službeni glasnik RS'' br. 16/2018), člana 17. stav 1. i 2. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni list opštine Apatin'' br. 6/2017) i Rešenja Opštinskog veća opštine Apatin br.011-27/2018 od 16.04.2018. godine, Opštinsko veće opštine Apatin objavljuje

 
O G L A S
RADI OTUĐENjA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE APATIN PUTEM JAVNOG NADMETANjA
 
 
Prodavac: Opština Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin
 
I PREDMET OGLASA
Predmet javnog oglasa je otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, putem javnog nadmetanja i to:
- kat.prac. br.949 k.o. Apatin, u ul. Petefi Šandora, površine 592m2, njiva I klase u građevinskom području, javna svojina opštine Apatin u 1/1 dela, upisana u list nepokretnosti br. 844 k.o. Apatin;
Navedena parcela se nalazi u Programu raspolaganja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2018. godinu, koji je Skupština opštine Apatin usvojila zaključkom br. 011-16/208-I od 03.04.2018. godine.
Ministarstvo finansija - Poreska uprava, Filijala Apatin je utvrdila početni iznos tržišne cene za otuđenje građevinskog zemljišta predmetne katastarske parcele br. 949 k.o. Apatin početna vrednost otuđenja je 355.200,00 dinara;
 
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je: ''Najviša ponuđena cena za parcelu“.
Rok za plaćanje najviše ponuđene cene od strane najpovoljnijeg ponuđača je 15 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Rok za zaključenje ugovora o otuđenju je 30 dana od dana dobijanja rešenja Skupštine opštine o otuđenju predmetnog zemljišta.
Zemljište se otuđuje u viđenom stanju i lice koje uzima zemljište preuzima obavezu da o svom trošku izvrši eventualno potrebno komunalno opremanje istog, „čišćenje zemljišta“ i sl.
 
II USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća na oglasu imaju sva fizička i pravna lica koja koja ispunjavaju uslove iz oglasa i uplate depozit za kat.prac. br. 949 k.o. Apatin u visini od 177.600,00 dinara;
 
III VISINA I NAČIN POLAGANjA DEPOZITA:
Učesnik u javnom nadmetanju je u obavezi da deponuje tj. uplati na račun Budžeta opštine Apatin - DEPOZIT br. 840-773804-23, poziv na br. 97 (model) 71-203 sa naznakom ''depozit za javno nadmetanje“ novčani iznos naveden u poglavlju II oglasa. Ova sredstva će opština Apatin naplatiti u korist budžeta opštine Apatin ukoliko:
a) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od svoje ponude pre donošenja rešenja o otuđenju ili ne plati cenu otuđenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Skupštine opštine Apatin o otuđenju građevinskog zemljišta,
b) najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju odustane od zaključenja ugovora o otuđenju u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja rešenja o otuđenju.
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju će se izvršiti povraćaj depozita najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Učesnici su u obavezi da u podnetoj prijavi za javno nadmetanje navedu broj svog računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.
 
IV DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE:
Prijavu sa prilozima učesnik je dužan da dostavi u roku 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa, s tim da se prijava tridesetog dana roka dostavlja najkasnije do 14.oo sati i to na adresu: Opštinska uprava opštine Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29, Apatin sa naznakom: ''NE OTVARATI-PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANjE ZA OTUĐENjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA''.
Javno nadmetanje (licitacija) za navedeno građevinsko zemljište sprovešće se dana 5.11.2018. godine, sa početkom u 12.00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih vladara br. 29 u Apatinu, prvi sprat - ''Plava sala''.
Predstavnici pravnih lica dužni su da prilože punomoć za zastupanje, a fizičko lice svoj identitet dokazuje ličnom kartom.
Oglas će se postaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin, u sredstvima lokalnog javnog infomrisanja - na veb sajtu „025 info“ i „Radio Dunava“.
 
V PRIJAVA KOJA SE DOSTAVLjA MORA DA SADRŽI:
- podatke o podnosiocu prijave:
za fizička lica: ime i prezime, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu, kontakt telefon i potpis fizičkog lica;
za preduzetnike: naziv radnje i sedište, ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, fotokopiju lične karte, adresu prebivališta, kontakt telefon, fotokopiju rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, potpis i pečat radnje;
za pravna lica: naziv i sedište, kontakt telefon ovlašćenog lica, ime i prezime ovlašćenog lica, fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, fotokopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, pečat i potpis ovlašćenog lica za zastupanje;
 punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca;
 podatke o građevinskom zemljištu (parceli) za koju se podnosi prijava,
 izjava podnosioca prijave da prihvata uslove iz oglasa,
 dokaz o uplati depozita u iznosu određenom u poglavlju II ovog oglasa.
 
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, odnosno iste se odbacuju.
 
Uvid u dokumentaciju:
Lica koja su zainteresovana za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje neizgrađenog građeviskog zemljišta u pogledu koga je raspisan oglas, mogu dobiti bliže informacije u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin, Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnosti, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove u Ul. Srednja br. 1, prizemlje, kancelarija br. 9 ili na tel. 025/772-122 lok. 527 od dana objavljivanja oglasa pa do isteka roka za podnošenje prijava u vremenu od 10.00 do 13.00 časova
 
 
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin
 
 
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE APATIN
Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja,
otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti u
javnoj svojini opštine Apatin
Broj: 40-65/2018-III
Dana: 21.9.2018. godine
A P A T I N
 
 

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.

Povezane vesti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su Z. J. (1971) iz okoline Šapca, zbog postojanja osnova sumnje...

Radnici „Zelenila“ juče su nastavili sa uređenjem prostora oko nedavno izgrađene kružne saobraćajnice na ukrštanju Ulice Filipa Kljajića,...

Policijska uprava u Somboru izdala je saopštenje o lišavanju slobode lica iz okoline Kule zbog zbog postojanja osnova...

U akciji Prirodno je da brinemo Crédit Agricole Srbija zasadila je 2.500 sadnica kedra na površini od jednog...

Javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Кula, u trajanju od 15 (petnaest) dana,  započela je 15. marta 2019....

Novi PerSu market svečano je otvoren u subotu 16. marta, u Svilojevu, na adresi Glavna 30. Na dan otvaranja,...